Trivsel, Tillid og Tryghed

Indmeldelse

Optagelse af nye elever
Der er ingen grænse for elevtal i klasserne. Det er en vurdering i det enkelte tilfælde, om klassen kan rumme en ny elev. Det kan også afhænge af den ansøgende elevs evt. særlige behov.

Såfremt det vurderes, at en elev ikke aktuelt kan rummes i klassen, kan eleven skrives på venteliste og ansøgningen kan revurderes på et senere tidspunkt, hvis forholdene i klassen ændrer sig.

Optagelse af nye elever afgøres af bestyrelsen efter anbefaling fra skoleleder. Anbefalingen udarbejdes på baggrund af dialog mellem klasselærer, faglærere og skoleledelsen. Optagelse kan først ske efter besøg og samtale på skolen, hvorefter parterne har mulighed for at vurdere sagen inden endelig beslutning træffes.

Der vurderes på klassens trivsel, evt. problemstillinger i klassen, barnets faglige niveau og læringskompetence samt sociale kompetencer.

I tvivlstilfælde inddrages hele lærergruppen og/eller bestyrelsen.

Der er en prøvetid på 1 måned (gælder dog ikke for børn, der overføres til børnehaveklasse fra Filskov Friskoles egen børnehave).

Du er altid velkommen til at kontakte skolen eller skoleleder Johan Andersen

Indmeldelse

Foregår ved henvendelse til skolelederen.